Above the Clouds

필그림 긴급 기도 요청

성도님들의 기도 제목을 받습니다.

비공개를 기본 원칙으로 하고 있으며, 교역자 외엔 기도  내용이 공개 되지 않습니다.

요청하신 기도제목들을 놓고 무릎으로 주님께 나아가 간절히 함께 중보기도 하겠습니다.

"의인의 간구는 역사하는 힘이 큼이니라" [약 5:16]

      

                                                                                        - 필그림교회 교역자일동-

  • Google+ Basic Black
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Instagram Basic Black